สินเชื่อบ้าน

วงเงินสินเชื่อ

อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ (ใหม่ หรือ มือสอง) บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณชย์ ที่ประเทศไทยเท่านั้น เราร่วมงานกับหลายธนาคารที่ประเทศไทย ดังนั้น เงื่อนไขและคุณสมบัติจะแตกต่างกัน เราต้องดูว่าคุณสมบัติของลูกค้านั้น ตรงกับธนาคารไหน *การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารผู้ให้กู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. บ้านเดี่ยว
2. ทาวน์เฮ้าส์
3. อาคารพาณิชย์
4. คอนโด ห้องชุด
5. ก่อสร้างบ้าน
6. เพื่อต่อเติม
7. รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinace)
8. เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงิน

เราร่วมงานกับหลายธนาคารที่ประเทศไทย ดังนั้น เงื่อนไขและคุณสมบัติจะแตกต่างกัน เราต้องดูว่าคุณสมบัติของลูกค้านั้น ตรงกับธนาคารไหน

คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

สัญชาติ
- ไทย

อายุ
- 21 ปีขึ้นไป
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี 

รายได้
- กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 12,000 ต่อเดือนขึ้นไป

อายุงาน
- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

อื่น ๆ
- มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
- ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
4. ทะเบียนสมรส
5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
6. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6เดือน
7. สัญญาซื้อขาย
9. สำเนาโฉนด หน้า - หลัง
   - เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (บริษัทดำเนินการส่งผู้แปลให้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
   - เอกสารต้อง Scan เป็นสีเท่านั้น
   - ถ้าเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปล 2 เดือนล่าสุด 

คำถามที่พบบ่อย

-สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อคนไทยในต่างประเทศ ประเภทสินเชื่อที่รองรับ
-คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
-ระยะเวลาและขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อ
-วงเงินสินเชื่อ
-อัตราค่าบริการเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตกลงให้ บริษัท สยาม บิซฯ เป็นผู้ดำเนินการ
-ขั้นตอนการผ่อนชำระค่างวดกับธนาคารผู้ปล่อยกู้
-เอกสารที่ต้องแปล / ค่าแปลเอกสาร (ในกรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อเรา


Contact Info

SIAM BUSINESS Corporation Schaffhauserstrasse 550 8052 Zürich